สพอ.จะนะ รายงานผลความก้าวหน้าการจัดเก็บและการบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2561

สพอ.จะนะ รายงานผลความก้าวหน้าการจัดเก็บและการบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2561

วันนี้ (8 ก.พ. 2561) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

นายหาญณรงค์  สงหนู  พัฒนาการอำเภอจะนะ รายงานผลความก้าวหน้าการจัดเก็บและการบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2561 แก่คณะติดตามการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) อำเภอจะนะ ประจำปี 2561 โดยมีพัฒนากรอำเภอจะนะ และผู้บันทึกข้อมูลในเขตพื้นที่อำเภอจะน เข้าร่วมประชุม

อำเภอจะนะ มีเป้าหมายในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2561 ทั้งหมด 23,960 ครัวเรือน  ปัจจุบันดำเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. แล้ว 21,260 ครัวเรือน คิดเป็น 88.73% และบันทึกแล้ว 7,917 ครัวเรือน คิดเป็น 33.04%

ซึ่งทางคณะติดตามฯ ได้เน้นย้ำประเด็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตั้งแต่ขั้นตอนของการจัดเก็บ และการบันทึกข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลของรายได้ในแต่ละครัวเรือน ซึ่งจะส่งผลต่อสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และยังส่งผลต่อการวางแผนการพัฒนาของหมู่บ้าน/ชุมชน และประเทศ เช่น ข้อมูลผู้สูงอายุในการวางแผนงบประมาณเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ การวางแผนการศึกษาของเด็กในแต่ละช่วงอายุ เป็นต้น

“จปฐ. : ร่วมพัฒนาสงขลาและประเทศไทยให้ก้าวไกล ร่วมให้ข้อมูลที่เป็นจริง”

 

 

(Visited 64 times, 1 visits today)