นางพัชณีภรณ์ เหมือนเสน

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอไชยา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี