โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวกุลณิษฐาน์ ขันขวา

พัฒนาการอำเภอไชยวาน

นางสาวอรวรรณ สร้างคำ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลไชยวาน, ตำบลหนองหลัก

นางสาววีรยา ปัญญาภา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลโพนสูง, ตำบลคำเลาะ

(Visited 142 times, 1 visits today)