ประวัติความเป็นมา

อำเภอไชยวาน

           ตำบลไชยวาน เดิมนั้นขึ้นกับอำเภอหนองหาน ในปี พ.ศ. 2510 ตำบลไชยวาน ได้แยกพื้นที่บางส่วนออกเป็นตำบลหนองหลัก

ต่อมาเมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2520 โดยประกาศของกระทรวงมหาดไทยได้ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอไชยวาน และ ได้ยกฐานะเป็น

อำเภอไชยวาน เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2531 เหตุที่ได้ชื่อว่า "ไชยวาน" เพราะมีหนองน้ำขนาดใหญ่และมีต้นไม้ปกคลุมหนาแน่น

ต้นไม้นั้นชาวบ้านเรียกว่า "ต้นไชยวาน" ด้วยเหตุนี้จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านไชยวาน" มาจนถึงทุกวันนี้

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอไชยวานตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

    ทิศเหนือ            ติดต่อกับอำเภอหนองหานและอำเภอสว่างแดนดิน (จังหวัดสกลนคร)
    ทิศตะวันออก     ติดต่อกับอำเภอส่องดาว (จังหวัดสกลนคร)
    ทิศใต้                 ติดต่อกับอำเภอวังสามหมอและอำเภอศรีธาตุ
    ทิศตะวันตก        ติดต่อกับอำเภอกู่แก้วและอำเภอหนองหาน

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค
      อำเภอไชยวานแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 ตำบล 51 หมู่บ้าน
      1.         ไชยวาน            (Chai Wan)                17  หมู่บ้าน     
      2.         หนองหลัก         (Nong Lak)                 12  หมู่บ้าน     
      3.         คำเลาะ             (Kham Lo)                  11  หมู่บ้าน     
      4.         โพนสูง             (Phon Sung)               11  หมู่บ้าน     

การปกครองส่วนท้องถิ่น

      ท้องที่อำเภอไชยวานประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

      1. เทศบาลตำบลไชยวาน ครอบคลุมพื้นที่หมู่ 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13, และ 17 ของตำบลไชยวาน
      2. เทศบาลตำบลโพนสูง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพนสูงทั้งตำบล
      3. เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไชยวาน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลไชยวาน)
      4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหลักทั้งตำบล
      5. องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคำเลาะทั้งตำบล

(Visited 824 times, 1 visits today)