สพอ.ไชยวาน ร่วมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย และกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน ตำบลคำเลาะ รุ่นที่ 2

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นายไพทูรย์ สีลาโคตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยวาน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม ในการฝึกอบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย และกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน รุ่นที่ 2 จัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 ตำบลคำเลาะ อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

(Visited 9 times, 1 visits today)