ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

คู่มือบริหารโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ดาวน์โหลด

รายงานผลการขับเคลื่อนโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ดาวน์โหลด

คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”

ดาวน์โหลด

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน (Community Information Radar Analysis diagram : CIA) 2561

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ