ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวกุลณิษฐาน์ ขันขวา

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอไชยวาน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน