เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี พ.ศ.2564

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี พ.ศ.2564

นางฉันทนา อรุณรัตน์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอไชยปราการ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

บริการของเรา