ข่าวประชาสัมพันธ์

นางมาลินี เมตตันตคุปต์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอชัยบาดาล

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน