โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

เข้าชม 106 ครั้ง

๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ บ้านบางเกตุ ม. ๗ ต.บางเก่า อ.ชะอำ
นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นายชวนากร เอี่ยมสอาด หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สนง.พช.เพชรบุรี และนายรังสฤษฏ์ นาคเพ็ชร์ รกท. พัฒนาการอำเภอชะอำ ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลชุมชนบ้านบางเกตุ เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
ผู้ให้ข้อมูลชุมชน นายกิตติศักดิ์ สุขประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน

(Visited 106 times, 1 visits today)