นางชุติมา คลังชำนาญ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบุ่งคล้า

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ