สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงสามพัน

จังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวนฤมล กฤติวาณิชย์

พัฒนาการอำเภอบึงสามพัน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน