ข่าวประชาสัมพันธ์

นางนันทพรรณ แสงสีอ่อน

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบึงโขงหลงอำเภอบึงโขงหลง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน