ร่วมพิธีเปิดอบรมตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และการมีส่วนร่วมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นางสาวธนพร ขจิตเวทย์ พัฒนาการอำเภอบัวเชด ร่วมพิธีเปิดอบรมตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และการมีส่วนร่วมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบัวเชด

(Visited 12 times, 1 visits today)