ขนาดตัวอักษร:

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564

วิสัยทัศน์ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวเชด

นางสุขใจ จินดาพล

พัฒนาการอำเภอบัวเชด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ดูทั้งหมด
รายชื่อผู้จัดเก็บ – ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. ดีเด่น
คำสั่ง แต่งตั้งอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๐

หนังสือราชการ

ดูทั้งหมด
รายชื่อผู้จัดเก็บ – ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. ดีเด่น
คำสั่ง แต่งตั้งอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๐