ข่าวประชาสัมพันธ์

ว่าที่ร้อยตรี คำนึง คงแก้ว

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ่อไร่

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน