ข่าวประชาสัมพันธ์

12 ม.ค. 2561

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลและอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. นายสม [...]