นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ปี 2561

อำเภอบรบือ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จัดทำโครงการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ปี 2561 โดยมีนายสมัย ฤทธิสิงห์ พัฒนาการอำเภอบรบือ ในฐานะเลขานุการคณะทำงานได้นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพของข้อมูลความจำเป้นพื้นฐาน(จปฐ.)ประจำปี 2561 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประกอบด้วยคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับอำเภอ ระดับตำบล/เทศบาลตำบล จำนวน 15 อบต./ 1 เทศบาล และผุ้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 37 คน

(Visited 27 times, 1 visits today)