โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลและอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. นายสมัย ฤทธิ์สิงห์ พัฒนาการอำเภอบรบือ พร้อมกับนางสไปแพร เฉลยพจน์ พัฒนากรผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และนางสำราญ ดีจันทร์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบรบือ จัดประชุมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลและอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้านละ ๑ คน รวม ๒๑๗ คน

(Visited 85 times, 1 visits today)