ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ กข.คจ.

๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. นายสมัย ฤทธิสิงห์ พัฒนาการอำเภอบรบือ มอบหมายให้นางสุดารัตน์ สมหมาย พัฒนากรประสานงานตำบลบัวมาศ นางอนงค์ ม่วงแมน พัฒนากร และนายวิชิต มนตรี พัฒนากร ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๙ ตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยการประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจใน แนวทางการดำเนินงาน ระเบียบข้องบังคับในการยืมเงินโครงการ กข.คจ.ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายที่มีความประสงค์ยืมเงินโครงการ มีครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วมประชุม ๔๐ ครัเรือน

(Visited 19 times, 1 visits today)