ติดตาม สนับสนุนหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสุคิต บุญทัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบรบือ ออกติดตาม สนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน บ้านเหล่าตามา หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม มีครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนเข้าร่วม ๒๖ คน

(Visited 27 times, 1 visits today)