โครงสร้างบุคคลากร

นายประพันธ์ ทองสีดำ

พัฒนาการอำเภอเบตง

นางพิริยา ชินารมยานนท์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลตาเนาะแมเราะ

นางสาวมาลีรัตน์ ภักดีฉนวน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลยะรม

นายศตวรรษ อรุณรัตน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลอัยเยอร์เวง / ธารน้ำทิพย์

(Visited 223 times, 1 visits today)