ข่าวประชาสัมพันธ์

นางปราณี อ่อนมณี

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเบตงสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเบตง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอ ตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการ แผนและการทำงาน