โครงสร้างบุคคลากร

พัฒนาการอำเภอบ้านธิ


นางนิตยา  ดีสุวรรณ์
081-8225863

นางสุนิภา  สุภาวัฒน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

089-7015303

นางเอกอนงค์  อ่อนเกตุพล

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

089-7570256

(Visited 151 times, 1 visits today)