อำเภอบ้านธิ มอบเกียรติบัตรแก่ครัวเรือนต้นแบบดีเด่นและหมู่บ้านต้นแบบดีเด่น

เข้าชม 90 ครั้ง

9 มี.ค.61:นางสุพัตรา นิ่มกุล นายอำเภอบ้านธิ มอบเกียรติบัตรแก่ครัวเรือนต้นแบบดีเด่นและหมู่บ้านต้นแบบดีเด่น ในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้จนเป็นวิถีชีวิต (way of life) ในวันประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านและวันกม. :หอประชุมอำเภอบ้านธิ

(Visited 90 times, 1 visits today)