สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแท่น

จังหวัดชัยภูมิ

นายสุมงคล ทูลไธสง

พัฒนาการอำเภอสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแท่น

"เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔"