ข่าวประชาสัมพันธ์

นายจีรพล อ่อนศรีทอง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภออำเภอบ้านโป่ง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน