โครงสร้างบุคคลากร

นางณภาศรี ปิยะกิจ

พัฒนาการอำเภอบ้านแพรก

นางจิราภา ลือสาคร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบตำบลสองห้อง และ ตำบลสำพะเนียง

น.ส.ชญาณ์นินท์ พงษ์ชยดิลก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รับผิดชอบตำบลบ้านใหม่

น.ส.เพ็ญธัญพัฒน์ แสงทองมา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รับผิดชอบตำบลบ้านแพรกและตำบลคลองน้อย

อาสาพัฒนา(อสพ.)

นายธีรศักดิ์ สุคนธา

อาสาพัฒนา(อสพ.) รับผิดชอบตำบลสำพะเนียง

(Visited 252 times, 1 visits today)