ดำเนินกิจกรรมRe-X-Ray ผู้เสพ/ผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เข้าชม 36 ครั้ง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560
นางณภาศรี ปิยะกิจ พัฒนาการอำเภอบ้านแพรก มอบหมายให้
นายธีรศักดิ์ สุคนธา อาสาพัฒนา(อสพ.) ร่วมกับทีมชุดปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลสำพะเนียง ดำเนินกิจกรรมRe-X-Ray
ผู้เสพ/ผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา

(Visited 36 times, 1 visits today)