ดำเนินกิจกรรมRe-X-Ray ผู้เสพ/ผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เข้าชม 17 ครั้ง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560
นางณภาศรี ปิยะกิจ พัฒนาการอำเภอบ้านแพรก มอบหมายให้
นายธีรศักดิ์ สุคนธา อาสาพัฒนา(อสพ.) ร่วมกับทีมชุดปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลสำพะเนียง ดำเนินกิจกรรมRe-X-Ray
ผู้เสพ/ผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ณ ศาลเจ้าพ่อจุ้ย ม.1 ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา

(Visited 17 times, 1 visits today)