ข่าวประชาสัมพันธ์

นายศักดิ์ชัย อามาตย์สมบัติ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบ้านแพง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

หนังสือราชการ

ประกาศ