ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสุภางทิพย์ แก้วเหล็ก

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบ้านแหลมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแหลม

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน