19 ก.ค.2562 นางอรอุมา รุจาคม พัฒนาการอำเภอบ้านเขว้า ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านเขว้า ชั้น 2 โดย นายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอบ้านเขว้าเป็นประธานการประชุม

11 ก.ค.62 สพอ.บ้านเข้วา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบ้านเขว้า ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านเขว้า ชั้น 2 โดยนายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอบ้านเขว้า เป็นประธานการประชุม