@ สพอ.บ้านเขว้า : วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นางสาวกันยารัตน์ พิพัฒน์วัชรา พัฒนาการอำเภอบ้านเขว้า มอบหมายให้ นางสุพรรณี โพธิ์จุมพล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ นางสาวชญานิน เรือนทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ได้ร่วมอยู่เวรประจำจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ พื้นที่ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

@ สพอ.บ้านเขว้า : วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นางสาวกันยารัตน์ พิพัฒน์วัชรา พัฒนาการอำเภอบ้านเขว้า ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจปีใหม่ พื้นที่ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

@ สพอ.บ้านเขว้า : วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้งและเยี่ยมชมการดำเนินงานในไร่อ้อยสมัยใหม่เพื่อลดปัญหาการเผาอ้อย ซึ่งจะนำไปสู่การลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และพบปะประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  โดยจุดแรกนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่บริเวณคลองเทา บ้านหนองแหน ตำบลหนองไผ่ ในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ เยี่ยมชมการขุดลอกคูคลองเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งของจังหวัดชัยภูมิ  จากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางไปที่ไร่กุดจอก ตำบลโคกสะอาด ในเขตอำเภอภูเขียว เพื่อติดตามการแปลงนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดปริมาณอ้อยไฟไหม้ ไปสู่การปฏิบัติที่ ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 กำหนดให้จังหวัดชัยภูมิ เป็น 1 ใน 5 จังหวัดต้นแบบที่รัฐบาลต้องการลดการเผาอ้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2566  ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านเขว้า โดยนางสาวกันยารัตน์ พิพัฒน์วัชรา พัฒนาการอำเภอบ้านเขว้า ได้รับมอบหมายจากอำเภอบ้านเขว้า ในการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติภารกิจ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติภารกิจประจำจุดให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ณ บริเวณคลองเทา บ้านหนองแหน ตำบลหนองไผ่ ในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ จุดที่ตามกำหนดการที่ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่ในจังหวัดชัยภูมิ

@ สพอ.บ้านเขว้า : วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางสาวกันยารัตน์ พิพัฒน์วัชรา พัฒนาการอำเภอบ้านเขว้า ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน “ฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลประจำอำเภอบ้านเขว้าและงานบุญลอมข้าวใหญ่ – ไหมมัดหมี่ของดีบ้านเขว้า ประจำปี 2563” เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานฯ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดบูทการแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีบ้านเขว้า และการกำกับการรำจากทุกชุมชนเพื่อถวายสักการะเจ้าพ่อพญาแล ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านเขว้า ชั้น 2 อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอบ้านเขว้า เป็นประธานในการประชุม ในครั้งนี้

@สพอ.บ้านเขว้า : วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 14.30 น. นางสาวกันยารัตน์ พิพัฒน์วัชรา พัฒนาการอำเภอบ้านเขว้า มอบหมายให้นางสุพรรณี โพธิ์จุมพล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญากู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุน และเงินทุนหมุนเวียน เพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ดำเนินการอนุมัติเงินกู้ให้กับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

@สพอ.บ้านเขว้า : วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. นางสาวกันยารัตน์ พิพัฒน์วัชรา พัฒนาการอำเภอบ้านเขว้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้ดำเนินกิจกรรม 5 ส. ตามโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

@สพอ.บ้านเขว้า : วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวกันยารัตน์ พิพัฒน์วัชรา พัฒนาการอำเภอบ้านเขว้า ได้ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอประจำเดือน เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และยุทธศาสตร์จังหวัด ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

@ สพอ.บ้านเขว้า : วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น.นายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอบ้านเขว้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านเขว้า ชั้น 2 เพื่อมอบนโยบายและมอบแนวทางการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 (ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.62 – 2 ม.ค.63) ในการนี้ นางสาวกันยารัตน์ พิพัฒน์วัชรา พัฒนาการอำเภอบ้านเขว้า ได้เข้าร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย

@ จังหวัดชัยภูมิ : สพอ.บ้านเขว้า ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอบ้านเขว้า ยกขบวนผลิตภัณฑ์ OTOP มาจัดแสดงและจำหน่ายในงาน OTOP City 2019 ครั้งที่ 14 ภายใต้แนวคิด “เทศกาลของขวัญปีใหม่ ของฝากถูกใจ ผลิตภัณฑ์ทั่วไทย รวมไว้ใน OTOP City 2019” มหกรรมของขวัญของฝาก จากภูมิปัญญาไทย จากชุมชนทั่วทั้งประเทศ และอาหารถิ่นมากมาย เลือกชม ชิม ช้อป ระหว่างวันที่ 15 – 23 ธ.ค. เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี โดยยอดจำหน่ายงาน OTOP City 2019 ในวันที่ # 18 ธันวาคม 2562 เป็นเงิน 1,562,250 ยอดขายสูงสุด 3 ลำดับแรกของวันที่ 18 ได้แก่ ลำดับ 1 ร้านพิชยา จิวเวอรี่ อำเภอเมืองชัยภูมิ ลำดับ 2 วิสาหกิจชุมชนบ้านเขว้าพัฒนา 1 อำเภอบ้านเขว้า ลำดับ 3 ร้านแม่ทองสุขไหมไทย รวมทั้งโซนต่างๆภายในงานร่วมกันจำหน่ายส่งเสริมการขายได้กันถ้วนหน้า สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้จำหน่ายสินค้า OTOP สร้างความภาคภูมิใจของผู้ซื้อที่ได้ใช้สินค้าจากภูมิปัญญาไทย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในงานช้อปยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี เทศกาลของขวัญปีใหม่ ทั้งของกิน ของใช้ ของขวัญ ของฝาก ของที่ระลึก ของดีจากทั่วประเทศ และร่วมรับโชคทองและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ มากมายทุกวัน และมาเรียนรู้และภาคภูมิใจกับภูมิปัญญาไทยในงาน OTOP City 2019