11 ก.ค.62 สพอ.บ้านเข้วา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบ้านเขว้า ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านเขว้า ชั้น 2 โดยนายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอบ้านเขว้า เป็นประธานการประชุม

1 ก.ค.62 นางอรอุมา รุจาคม พัฒนาการอำเภอบ้านเขว้า ร่วมประชุมกรมการอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านเขว้า ชั้น 2 โดยนายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอบ้านเขว้า เป็นประธานในการประชุม

1 ก.ค.62 นางอรอุมา รุจาคม พัฒนาการอำเภอบ้านเขว้า ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการฯ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ครั้งที่ 7/2562 ณ หอประชุมอำเภอบ้านเขว้า โดยนายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอบ้านเขว้า เป็นประธานในการประชุม