@สพอ.บ้านเขว้า : วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางอรอุมา รุจาคม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบ้านเขว้า มอบหมายให้ นางสาวชญานิน เรือนทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ได้ดำเนินการแนะนำการสมัครและวางแผนออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ให้กับ ประธาน อสม.ทุกตำบล ณ ห้องประชุม ชมรม อสม.อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

@สพอ.บ้านเขว้า : วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางอรอุมา รุจาคม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบ้านเขว้า พร้อมด้วย นางสุพรรณี โพธิ์จุมพล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้ดำเนินการรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช) ณ บ้านคลองไผ่งาม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

@สพอ.บ้านเขว้า : วันที่ 18 มีนาคม 2562 นางอรอุมา รุจาคม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบ้านเขว้า พร้อมด้วย นางสุพรรณี โพธิ์จุมพล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารตลาดประชารัฐ เพื่อวางแผนการดำเนินงานของตลาดประชารัฐให้มีความต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้ดำเนินการรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ จำนวน 13 ราย จำนวนเงินฝาก 3,450 บาท และสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการกู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบาทบาทสตรีจังหวัดชัยภูมิ โดยมีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีความประสงค์ยื่นกู้เงินหมุนเวียน เป็นเงินจำนวน 400,000 บาท

@สพอ.บ้านเขว้า : วันที่ 13 มีนาคม 2562 นางอรอุมา รุจาคม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบ้านเขว้า มอบหมายให้ นางสาวชญานิน เรือนทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนายมงคล การรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการเกษตรกรและกลุ่มเกษตรโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาน้อมนำศาสตร์พระราชาเสริมสร้างความเข็มแข็งแก่ครัวเรือน ณ บ้านโนนเปลือย หมู่ที่ 16 ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

@สพอ.บ้านเขว้า : วันที่ 13 มีนาคม 2562 นางอรอุมา รุจาคม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบ้านเขว้า พร้อมด้วยนางสาววารุณี ด้วงสงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการเกษตรกรและกลุ่มเกษตรโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาน้อมนำศาสตร์พระราชาเสริมสร้างความเข็มแข็งแก่ครัวเรือน ณ บ้านวังกำแพง หมู่ที่ 2 ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

@สพอ.บ้านเขว้า : วันที่ 12 มีนาคม 2562 นางอรอุมา รุจาคม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบ้านเขว้า มอบหมายให้ นางสาวชญานิน เรือนทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนายมงคล การรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมกับ นางสาววารุณี ด้วงสงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรกรและกลุ่มเกษตรโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาน้อมนำศาสตร์พระราชาเสริมสร้างความเข็มแข็งแก่ครัวเรือน ณ บ้านวังปลาฝา หมู่ที่ 10 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

@สพอ.บ้านเขว้า : วันที่ 6-7 มีนาคม 2562 นางอรอุมา รุจาคม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบ้านเขว้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านเขว้า ได้นำกลุ่มผู้นำสัมมาชีพ ม.2 ,3 ,11 ต.ชีบน , ม.1, 3 ต.ภูแลนคา , ม. 2,4,15 ต.ตลาดแร้ง , ม. 5,8,10 ต.ลุ่มลำชี ,ม.5,8,9 ต.โนนแดง และ ม.16 ต.บ้านเขว้า ศึกษาดูงาน ภาคเช้า กลุ่มปลูกผัก บ้านซับรวงไทร ต.นาเสียว ภาคบ่าย การทำไส้กรอก/หม่ำ ขนมจีนเส้นสด น้ำพริกปลาร้า บ้านช่อระกา ต.นาฝาย จ.ชัยภูมิ

@สพอ.บ้านเขว้า : วันที่ 1 มีนาคม 2562 นางสุพรรณี โพธิ์จุมพล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบ้านเขว้า มอบหมายให้นายมงคล การรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

@สพอ.บ้านเขว้า : วันที่ 1 มีนาคม 2562 นางสุพรรณี โพธิ์จุมพล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบ้านเขว้า มอบหมายให้นางสาวชญานิน เรือนทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน