@ สพอ.บ้านเขว้า : วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นางอรอุมา รุจาคม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบ้านเขว้า พร้อมด้วย นางสุพรรณี โพธิ์จุมพล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ให้กับประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 130 คน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองไผ่งาม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

@ สพอ.บ้านเขว้า : วันที่ 22 เมษายน 2562 นางอรอุมา รุจาคม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบ้านเขว้า พร้อมด้วย นางสุพรรณี โพธิ์จุมพล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริหารจัดการน้ำเชิงนิเวศด้วยชุมชนอย่างยั่งยืนอำเภอบ้านเขว้า และร่วมกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต ณ ลำห้วยน้ำซับบ้านสงแคน หมู่ที่ 6 ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน