โครงสร้างบุคคลากร

นางพิสมัย ปฏิโยเก

พัฒนาการอำเภอบ้านเขว้า

นางสุพรรณี โพธิ์จุมพล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวชญานิน เรือนทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวศิริรัตน์ สะท้าน

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

(Visited 205 times, 1 visits today)