โครงสร้างบุคคลากร

นางอรอุมา รุจาคม

พัฒนาการอำเภอบ้านเขว้า

นางสุพรรณี โพธิ์จุมพล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/br รับผิดชอบตำบลภูแลนคา,ลุ่มลำชี

นางสาวชญานิน เรืองทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รับผิดชอบตำบลภูแลนคาและตำบลลุ่มลำชี

นางสาวศิริรัตน์ สะท้าน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 183 times, 1 visits today)