@สพอ.บ้านเขว้า : วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางพิสมัย ปฏิโยเก พัฒนาการอำเภอคอนสาร รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบ้านเขว้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ได้ออกตรวจเยี่ยม และจำแนกสถานะครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2562 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและสงเคราะห์ครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ต่อไป

เข้าชม 4 ครั้ง

@สพอ.บ้านเขว้า : วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางพิสมัย ปฏิโยเก พัฒนาการอำเภอคอนสาร รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบ้านเขว้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ได้ออกตรวจเยี่ยม และจำแนกสถานะครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2562 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและสงเคราะห์ครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ต่อไป

(Visited 4 times, 1 visits today)