@สพอ.บ้านเขว้า : วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางพิสมัย ปฏิโยเก พัฒนาการอำเภอคอนสาร รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบ้านเขว้า มอบหมายให้ นางสุพรรณี โพธิ์จุมพล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ไปประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านเขว้า เพื่อทบทวนโครงสร้างของคณะทำงานฯ และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบูรพา หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

เข้าชม 3 ครั้ง

@สพอ.บ้านเขว้า : วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางพิสมัย ปฏิโยเก พัฒนาการอำเภอคอนสาร รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบ้านเขว้า มอบหมายให้ นางสุพรรณี โพธิ์จุมพล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ไปประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านเขว้า เพื่อทบทวนโครงสร้างของคณะทำงานฯ และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบูรพา หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

(Visited 3 times, 1 visits today)