@สพอ.บ้านเขว้า : วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางพิสมัย ปฏิโยเก พัฒนาการอำเภอคอนสาร รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบ้านเขว้า ได้เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายการบำบัดรักษายาเสพติดในชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม ณ หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบูรพา หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

เข้าชม 6 ครั้ง

@สพอ.บ้านเขว้า : วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางพิสมัย ปฏิโยเก พัฒนาการอำเภอคอนสาร รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบ้านเขว้า ได้เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายการบำบัดรักษายาเสพติดในชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม ณ หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบูรพา หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

(Visited 6 times, 1 visits today)