@ สพอ.บ้านเขว้า : วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นางพิสมัย ปฏิโยเก พัฒนาการอำเภอคอนสาร รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบ้านเขว้า ได้เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศนียบัตรแก่กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับรางวัลกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562 และกิจกรรมคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ณ หอประชุมอำเภอบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

เข้าชม 4 ครั้ง

@ สพอ.บ้านเขว้า : วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นางพิสมัย ปฏิโยเก พัฒนาการอำเภอคอนสาร รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบ้านเขว้า ได้เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศนียบัตรแก่กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับรางวัลกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562 และกิจกรรมคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ณ หอประชุมอำเภอบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

(Visited 4 times, 1 visits today)