ข่าวประชาสัมพันธ์

นางวิรงรอง คำสอนพันธ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบ้านเขว้า

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

@สพอ.บ้านเขว้า : วันที่ 18 มีนาคม 2562 นางอรอุมา รุจาคม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบ้านเขว้า พร้อมด้วย นางสุพรรณี โพธิ์จุมพล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารตลาดประชารัฐ เพื่อวางแผนการดำเนินงานของตลาดประชารัฐให้มีความต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้ดำเนินการรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ จำนวน 13 ราย จำนวนเงินฝาก 3,450 บาท และสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการกู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบาทบาทสตรีจังหวัดชัยภูมิ โดยมีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีความประสงค์ยื่นกู้เงินหมุนเวียน เป็นเงินจำนวน 400,000 บาท

โดย bankhwao วันที่ 18 มี.ค. 2562

หนังสือราชการ