สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโคก

จังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาววิไลวรรณ แสนสร้อย

พัฒนาการอำเภออำเภอบ้านโคก

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน