สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านคา

จังหวัดราชบุรี

พัฒนาการอำเภอบ้านคา

พัฒนาการอำเภอบ้านคา

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน