ข่าวประชาสัมพันธ์

น.ส.ฐิติกานต์ อ่อนน้อม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน