ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวฐิติกานต์ อ่อนน้อม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านคา

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน