ร่วมคัดเลือก ตำบล/หมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

<<พช.บ้านโฮ่ง>>
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโฮ่ง นำผู้นำตำบลศรีเตี้ย และบ้านดงมะปินหวาน หมู่ 8 ต.ศรีเตี้ย ร่วมเสนอผลการดำเนินงานตำบลสารสนเทศชุมชนและคุณภาพชีวิต (TDR) และหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนและคุณภาพชีวิต (VDR) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน

 

(Visited 19 times, 1 visits today)