ประวัติความเป็นมา

ประวัติอำเภอบางเสาธง

ในอดีตท้องที่ของอำเภอบางเสาธงเป็นพื้นที่น้ำทะเลท่วมถึงมาก่อน เป็นที่อยู่อาศัยของจระเข้น้ำเค็มจำนวนมาก ทำให้ขุดพบโครงกระดูกและส่วนหัวอยู่เป็นเนืองนิตย์ จึงมีเรียกการคลองที่มีจระเข้ชุกชุมว่า "คลองจรเข้" ภายหลังจึงได้เป็นชื่อของตำบลคือ ตำบลจรเข้ แล้วมาแยกเป็นตำบลศีรษะจรเข้น้อย และตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ ส่วนคำว่า "บางเสาธง" นั้นมีที่มาจากการทำเกษตรกรรม ในอดีตนั้นจะใช้ธงเป็นการบอกเวลาพักและยังใช้เป็นแนวของลำน้ำในการสัญจรอีกด้วย

ตั้งแต่ตั้งกิ่งอำเภอบางเสาธง (พ.ศ. 2538) จนถึงปัจจุบัน

  • วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2538 แบ่งพื้นที่ตำบลบางเสาธง ตำบลศีรษะจรเข้น้อย และตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอบางเสาธง ขึ้นกับอำเภอบางพลี พร้อมกับโอนสุขาภิบาลบางเสาธงจากอำเภอบางพลีมาขึ้นกับกิ่งอำเภอบางเสาธง
  • วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลบางเสาธงเป็นเทศบาลตำบลบางเสาธง
  • วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2550 ยกฐานะเป็นอำเภอบางเสาธง

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอบางเสาธงแบ่งเขตการปกครองย่อยเป็น ตำบล แต่ละตำบลแบ่งออกเป็น หมู่บ้าน รวม 38 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บางเสาธง   (Bang Sao Thong)       17 หมู่บ้าน  
2. ศีรษะจรเข้น้อย   (Sisa Chorakhe Noi)       12 หมู่บ้าน  
3. ศีรษะจรเข้ใหญ่   (Sisa Chorakhe Yai)       9 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอบางเสาธงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

การเกษตรกรรม

  • การเพาะปลูกข้าว ถือเป็นการทำการเกษตรส่วนใหญ่ของตำบลบางเสาธง
  • การปลูกผักกระเฉดและเลี้ยงปลาเบญจพรรณ ถือว่าเป็นการทำการเกษตรส่วนใหญ่ของตำบลศีรษะจรเข้น้อยและตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่[6]

การคมนาคม

อำเภอบางเสาธงมีถนนสายหลัก ได้แก่

สถานที่ท่องเที่ยว

  • วัดบัวโรย
  • วัดหัวคู้ (หลวงพ่อเขียวสุโขพุทโธภควา)
  • วัดจรเข้ใหญ่
  • วัดศรีวารีน้อย
(Visited 1,092 times, 1 visits today)