ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวพรรณา โมราถบ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภออำเภอบางระกำ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน