โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวนัทธมนพร ขุนทรง

พัฒนาการอำเภอบางแพ

นายประพันธ์ศักดิ์ จตุเทน

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลบางแพ ตำบลวังเย็น

นางสาวนนทวรรณ โพธิ์บาทะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลหัวโพ ตำบลวัดแก้ว

นายปิยวัฒน์ รัตนวงษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลดอนคา ตำบลดอนใหญ่ ตำบลโพหัก

(Visited 356 times, 1 visits today)