ข่าวประชาสัมพันธ์

นัทธมนพร ขุนทรง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบางแพ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน