เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน ต้องการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยการยกระดับคุณภาพ ปริมาณ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จึงได้กำหนดมาตรฐานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อรับรองผลิตภัณฑ์ และเสริมสร้างศักยภาพทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อ

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนได้มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ มาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีความสะอาด ความปลอดภัย และสามารถจำหน่ายในตลาดทั่วไปได้

เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ OTOP แก่ผู้บริโภค

๑. แบบเครื่องหมาย

๒. ขั้นตอนการขอใช้เครื่องหมาย OTOP

(Visited 173 times, 1 visits today)