ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะอิน

ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) คือ อาสาสมัครของชุมชนที่ถูกคัดเลือกจากเวทีประชาคมของหมู่บ้าน หมู่บ้านละไม่น้อยกว่า ๔ คน มีสัดส่วนชาย หญิง ใกล้เคียงกัน
ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) คือ อาสาพัฒนาชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกจากเวทีประชาคมอาสาพัฒนาชุมชนเพื่อให้ปฏิบัติงานอาสาสมัครในฐานะผู้นำของอาสาพัฒนาชุมชนในตำบลหนึ่งเรียกชื่อย่อว่า “ผู้นำ อช.” มีจำนวน 2 คน (ชาย 1 คน หญิง 1 คน)

บทบาทของ อช. และ ผู้นำ อช.

เมื่อได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งแล้ว อช. และ ผู้นำ อช. จะมีบทบาทสำคัญ ๒ ลักษณะ ดังนี้
๑. เป็นแกนนำในการพัฒนาหมู่บ้าน ตำบล โดยเป็นผู้ริเริ่ม สร้างสรรค์ ประสานงาน และดำเนินการพัฒนาร่วมกับชาวบ้าน ซึ่งการที่ อช. และผู้นำ อช. เป็นคนในหมู่บ้าน จึงทำให้เป็นผู้ที่รู้ดีว่าอะไรเป็นปัญหาความต้องการของชาวบ้าน อะไรอยู่ในขีดความสามารถที่ชาวบ้านจะร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหาความต้องการด้วยกันเองได้ หรือถ้าไม่สามารถดำเนินการได้ก็จะขอความร่วมมือสนับสนุนจากใคร ที่ไหนได้บ้าง
๒. เป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน แม้ว่าเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจะเป็นนักพัฒนามืออาชีพที่มีความปรารถนาดีอยากให้ชาวบ้านมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่ก็เป็นคนบอกหมู่บ้านจึงต้องการความช่วยเหลือสนับสนุนขาก อช. และผู้นำ อช. ในด้านต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาหมู่บ้านตำบลบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

หน้าที่/ภารกิจ ของ อช. และ ผู้นำ อช.

อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) มีหน้าที่ปฏิบัติงานในหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๗ (ข้อ ๑๖) ดังนี้
๑. กระตุ้นให้องค์กรประชาชนรู้ปัญหาของหมู่บ้าน และสามารถวางแผนงานเพื่อแก้ปัญหาได้เอง รวมถึงการกระตุ้นให้ประชาชนรู้จักช่วยตนเอง และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ริเริ่มและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนา โดยเป็นที่ปรึกษากลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มอาสาสมัคร ตลอดจนองค์กรประชาชน และกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ
๓. ช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน
๔. เป็นผู้ประสานงานระหว่างองค์กรประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือเอกชนอื่นๆ
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามเวทีประชาคม คณะกรรมการหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล หรือทางราชการมอบหมาย
ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) มีหน้าที่ปฏิบัติงานในตำบลที่ได้รับการคัดเลือก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๗ (ข้อ ๑๗) ดังนี้
๑. หน้าที่ตาม ข้อ ๑๖ (ข้อ ๑-๕ ของ อข.)
๒. เป็นผู้ประสานงานระหว่าง อช. ในตำบล
๓. เป็นผู้แทนของอาสาพัฒนาชุมชนในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บทบาทภารกิจ ๑๐ ประการ

๑. การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท (จปฐ./กชช ๒ค/อื่นๆ) รวมทั้งการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ กำหนดเป็นแผนงาน/กิจกรรม บรรจุในแผนชุมชน ประเมินผล เปรียบเทียบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและภาพรวมของหมู่บ้านในแต่ละปี
๒. การขับเคลื่อนแผนชุมชน ร่วมมือกับผู้นำชุมชนในหมู่บ้านจัดเวทีประชาคม วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหา และกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของชุมชน
๓. การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ชุมชน ร่วมจัดเวทีประชาคมเพื่อเผยแพร่ความรู้ ปราชญ์ชาวบ้านในด้านต่างๆ ให้ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียงเข้ามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
๔. การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย เป็นแบบอย่างที่ดีในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกครั้งและร่วมกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้เรื่องประชาธิปไตยในหมู่บ้าน/ตำบล
๕. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นแกนหลักในการวางแผนและจัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน/ตำบล
๖. การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนและทำงานโดยยึดหลัก “พึ่งตนเอง” มีวิถีชีวิต “แบบพอเพียง” ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของคนในชุมชน โดยยึดหลักพึ่งตนเอง
๗. การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทุกชนิด แนะนำให้ความรู้แก่เพื่อนบ้านเพื่อให้เข้าใจถึงโทษและภัยของยาเสพติด รวมทั้งร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ตำบล
๘. การแก้ไขปัญหาความยากจน ร่วมประชุม วางแผนร่วมกับผู้นำอื่นๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลและร่วมกันจัดทำแผนแก้ไขปัญหาให้กับครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. โดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง
๙. การส่งเสริมอาชีพ เพิ่มพูนทักษะในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมอาชีพที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และครัวเรือนสามารถพึ่งตนเองได้
๑๐. การส่งเสริมทุนชุมชน ร่วมจัดเก็บและวิเคราะห์ทุนชุมชน สนับสนุนการนำข้อมูลทุนชุมชนมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งร่วมดำเนินงานพัฒนาทุนชุมชนในพื้นที่ร่วมกับภาคีการพัฒนา

 

                        รายชื่อผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะอิน

 

ที่

ชื่อ – สกุล

บ้านเลขที่

หมู่ที่

ตำบล

ตำแหน่ง

 นายสาโรจน์ สุพงษ์  ๔  บ้านแป้ง
 นางอัจฉรา ไวยปิติ  ๕๑/๑  บ้านแป้ง  เหรัญญิก
 นายสมบุญ ปรางค์รินทร์ ๑๕  ๖  ตลิ่งชัน
 นางนิศาชล จันทิมา ๔๐  ตลิ่งชัน
 นางปิ่น อุดมทรัพย์ ๑๘/๑  คุ้งลาน
 นายเฉลี่ย วิมลศิลป์ ๖๕  คุ้งลาน
 นางสาววารี พรพิจิตร  ๘  ๖  สามเรือน  เลขานุการ
 นายบุญเชิด รอดเล็ก ๑๖  สามเรือน
 นายสมศักดิ์ ภาคมาลี ๗๓/๗  ตลาดเกรียบ
๑๐  นางสาวบังอร เสาสุขใจ  ๓  ตลาดเกรียบ
๑๑  นายอาทิตย์ กล้วยหอม ๒๐/๒  บ้านพลับ
๑๒  นางสาวธนภรณ์ เพียรรัตน์พิมล  ๒๐/๒  ๒  บ้านพลับ  ผู้ช่วยเหรัญญิก
๑๓  นายโสภณ ไวยนิทรา ๗๐  บ้านหว้า
๑๔  นางสาวศิพิฏชา ยมเทศ ๕๘  บ้านหว้า
๑๕  นายวิชัย พรรณกระวี ๕๓  ๑๑  บ้านกรด  รองประธาน
๑๖  นางสาวฐปนี แก้วแสนเมือง  ๕๓/๑  ๑๑  บ้านกรด  ส่งเสริมกิจกรรม
๑๗  นายชรินทร์ ใจธรรม ๖๔  เกาะเกิด
๑๘  นางสาวเกสร คงศัศน์ ๕๔  เกาะเกิด
๑๙  นางเจนจิรา ภาคอินทรีย์ ๑๗/๒  วัดยม  รองประธาน
๒๐  นายบุญเลิศ หอมจันทร์ ๖๘  วัดยม
๒๑  นายสมเกียรติ ชูพงษ์ ๑๗/๑  ๑  บางประแดง  ประธาน
๒๒  นางฉลวย รุจิฤทธิ์  ๒๗  ๕  บางประแดง
๒๓  นายพิน ธนนมแพทย์  ๒๓  ๒  ขนอนหลวง  ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๔  นางสมฤทัย บุญถนอม  ๕๖  ๒  ขนอนหลวง  ประชาสัมพันธ์
๒๕  นายสมชาย พั่วผัก  ๓๘  ๙  บ้านโพ
๒๖  นางอุดม ไกลทอง  ๓๒/๑  บ้านโพ
๒๗  นายประเสริฐ มีสมกิจ  ๑๕/๑  ๒  บางกระสั้น
๒๘  นางนวพร คลังทอง  ๘/๑๓๗  ๑๖  บางกระสั้น  ผชส่งเสริมกิจกรรม
๒๙  นายมานิต ณะนันทอง  ๑/๑๒๐  คลองจิก  ผช.ประชาสัมพันธ์
๓๐  นางอิสรีย์ แก้วประสิทธิ์  ๔๘  ๔  คลองจิก
๓๑  นายชูชาติ พันธุ์ฬา ๑๖  ๒  เชียงรากน้อย
๓๒  นางมาลีณา ศรีกุญชร ๑๕  ๙  เชียงรากน้อย
(Visited 112 times, 1 visits today)