ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะอิน

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)
 

นายวันชัย  ไกรกฤษสม

ประธานชมรมผู้นำ อช. อำเภอบางปะอิน

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล
นายสมชาย  พั่วพัก 38 9 บ้านโพ  
นางอุดม  ไกรทอง 32/1 5 บ้านโพ
นายวิชัย  พรรณกระวี 53 11 บ้านกรด
นางสาวฐปนี  แก้วแสนเมือง 53/1 11 บ้านกรด
นายวันชัย  ไกรกฤษสม 18 4 บ้านหว้า
นางพเยาว์  อาษา 11/1 2 บ้านหว้า
นายบุญเลิศ หอมจันทร์ 68 วัดยม
นางเจนจิรา  ภาคอินทรีย์ 17/2 1 วัดยม
นายสมเกียรติ  ชูพงษ์ 17/1 1 บางประแดง
๑๐ นางวิภา ไวยศิลป์ 14 บางประแดง
๑๑ นายบุญเชิด  รอดเล็ก 16 6 สามเรือน
๑๒ นางสาววารี  พรวิจิตร 8 6 สามเรือน
๑๓ นายธงธน  ชัยดำรงชัย 49 7 เกาะเกิด
๑๔ นางสาวสมจิตร พรรณคนที 43 2 เกาะเกิด
๑๕ นายอาทิตย์ กล้วยหอม 22 1 บ้านพลับ
๑๖ นางสาวธนภรณ์  เพียรรัตน์พิมล 20/2 2 บ้านพลับ
๑๗ นายสาโรจน์  สุพงษ์ 48/1 4 บ้านแป้ง
๑๘ นางอัจฉรา  ไวยปิติ 54/1 1 บ้านแป้ง
๑๙ นายเฉลี่ย  วิมลศิลป์ 65 5 คุ้งลาน
๒๐ นางมาลัย  ภาคฤทธิ์ 41 2 คุ้งลาน
๒๑ นายสมบุญ  ปรางค์รินทร์ 15 6 ตลิ่งชัน
๒๒ นางนิศาชล จันทิมา 40 3 ตลิ่งชัน
๒๓ นายสมศักดิ์  ภาคมาลี 73/3 7 ตลาดเกรียบ
๒๔ นางสาวบังออน  เสาสุขใจ 3 8 ตลาดเกรียบ
๒๕ นายพิน   ธรรมแพทย์ 23 2 ขนอนหลวง
๒๖ นางสมฤทัย  บุญถนอม 56 2 ขนอนหลวง
๒๗ นายธนวัฒน์  คงฉิม 31/8 12 เชียงรากน้อย
๒๘ นางภาพิมณ พันธุรา 98/2 9 เชียงรากน้อย
๒๙ นายประเสริฐ  มีสมกิจ 15/1 2 บางกระสั้น
๓๐ นางนวพร คลังทอง 8/137 16 บางกระสั้น
๓๑ นายมานิต  ณะนันทอง 1/120 4 คลองจิก
๓๒ นางอิสรีย์  แก้วประสิทธิ์ 48 4 คลองจิก
(Visited 69 times, 1 visits today)