ปราชญ์สัมมาชีพชุมชนอำเภอบางปะอิน

ที่ ชื่อ-สกุล อายุ บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล ความเชี่ยวชาญ/ความสำเร็จในอาชีพของปราชญ์
ภาคการเกษตร การแปรรูป

(OTOP/SME)

การท่องเที่ยวชุมชน อื่นๆ
1 นางอรพรรณ เพ็ชรราม 53 9/2 4 เกาะเกิด อาหาร
2 นางพเยาว์  รัตนปรากฏ 55 44/1 5 เกาะเกิด ขนม น้ำนมข้าวยาคู
3 นางสายพิณ  หมู่เกลี้ยง 61 13/5 6 เกาะเกิด ยาสมุนไพร
4 นางกฤษณา  กระแสวุฒิ 59 9/1 7 เกาะเกิด อาหาร
5 นายสำราญ  ช้างศิริ 52 16/1 2 สามเรือน จับสัตว์น้ำ
6 นางสาวจันทร์เพ็ญ  สังข์หล่อ 62 7 5 สามเรือน เพาะเห็ดตับเต่า
7 นายจรัญ  ภาคอรรถ 75 67/1 2 บ้านหว้า ไม้ดอกไม้ประดับ
8 นายปราโมทย์  พงษ์วิเชียร 50 57 3 บ้านหว้า ทำนา
9 นางลัดดา  พงษ์ฉัตร 58 30 4 บ้านโพ อาหารคาว/หวาน
10 นายปรีชา  ภาคพิธเจริญ 53 11 8 บางประแดง ทำนา
11 นางกรกฏ  ปิ่นแก้ว 50 20/2 1 วัดยม ขนมไทย
12 นางวรารัตน์  นกอินทรีย์ 54 33 5 คลองจิก ขนมไทย
13 นางกัลยา  อกกว้าง 52 99/1 8 คลองจิก ขนมเบเกอรี่
14 นางอัฉรา  ไวยปิติ 47 54/1 1 บ้านแป้ง ตัดเย็บผ้า
15 นางศศิกานต์  นัยสุนทร 52 10/3 4 บ้านแป้ง เลี้ยงกุ้ง
16 นางสาวปราณี  หนูเผือก 38 38/1 1 บ้านพลับ กระเปาหนัง PVC
17 นายสนอง  ภาควิหก 53 34/1 4 ตลิ่งชัน ทำนา
18 นายสุทธิพงษ์  ภาคสุทธิ 49 10 1 ตลาดเกรียบ ทำโครงและอุปกรณ์ไฟหมุน
(Visited 30 times, 1 visits today)