ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน เข้าร่ [...]